Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia
Category

Stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wysokość opłat

Wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia spadku – jak większość innych spraw sądowych – podlega opłacie sądowej. Oznacza to, że Sąd Spadku nie zajmie się sprawą dopóki wnioskodawca nie pokryje opłaty sądowej.

Opłata, którą należy wnieść do sądu to 50 PLN. Jest to opłata stała, zatem jej wysokość nie jest uzależniona od wartości lub składu majątku spadkowego, ani od ilości występujących w sprawie spadkobierców, czy ilości testamentów, które pozostawił po sobie spadkodawca.

Opłatę można uiścić w kasie Sądu Spadku, za pomocą tzw. znaków sądowych lub przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Brak dokonania opłaty lub przedstawienia jej dowodu spowoduje wystosowanie przez Sąd Spadku wezwania do uzupełnienia tej opłaty w terminie 7 dni od chwili doręczenia wezwania. Nie ma zatem przeszkód, żeby opłatę uiścić już po złożeniu wniosku, byleby zmieścić się w terminie narzuconym przez sąd. Trzeba pamiętać, że brak uiszczenia tej opłaty we wskazanym przez sąd terminie będzie skutkować zwrotem wniosku.

Należy także wskazać, że powyższa opłata jest dokonywana jednokrotnie przez wnioskodawcę. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu o nabycie spadku nie muszą przed przystąpieniem do sprawy ponosić żadnych opłat.

Nie są to jednak jedyne koszty, które mogą wystąpić w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Po pierwsze należy wskazać, że jeśli postępowanie będzie mogło zakończyć się przed upływem pół roku od chwili śmierci spadkodawcy, każdy ze spadkobierców będzie musiał przed Sądem Spadku złożyć oświadczenie o tym, czy spadek przyjmuje (ew. w jaki sposób) czy też go odrzuca. Sąd dopuści możliwość złożenia takiego oświadczenia po uiszczeniu opłaty w kwocie 50 PLN. Ponoszenie opłaty nie będzie konieczne, jeśli spadkobierca wcześniej złożył już takie oświadczenie. Więcej o oświadczeniach o przyjęciu i odrzuceniu spadu znajdziesz tutaj.

W sprawie mogą również pojawić się dodatkowe koszty związane z udziałem w sprawie biegłych (mających np. stwierdzić, czy testament został faktycznie sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę bądź orzec – na podstawie dokumentacji medycznej – czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był zdolny do świadomego działania, czy też oszacować wartość majątku spadkowego lub jego części). Koszty biegłych mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Jakie okoliczności będzie badał sąd rozstrzygając sprawę dotyczącą nabycia spadku?

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku pierwszą i stosunkowo oczywistą kwestią, którą będzie ustalał Sąd Spadku będzie fakt i data śmierci spadkodawcy, a także ostatnie miejsce jego zamieszkania.

W drugiej kolejności Sąd będzie ustalał krąg osób powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy oraz ich adresy miejsca zamieszkania. Wszystkie te osoby muszą być prawidłowo zawiadomione o toczącym się postępowaniu oraz powinny mieć prawo zaprezentowania swojego stanowiska na rozprawie.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy także ustalić, czy zmarły pozostawił po sobie testament lub testamenty. Sąd będzie dążył do ustalenia treści wszystkich istniejących testamentów. Może być bowiem tak, że rozporządzenia spadkodawcy będą zawarte w kilku testamentach. Tak będzie jeśli spadkodawca nie odwoła poprzedniego testamentu, nie zniszczy go w celu odwołania lub nie pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, a treść nowego testamentu nie będzie sprzeczna z treścią poprzedniego testamentu. Po drugie w toku postępowania uczestnicy mogą podważyć ważność testamentu, który odwoływał poprzedni testament. W takim wypadku to ten poprzedni testament może stać się podstawą dziedziczenia.

Jeśli Sąd stwierdzi istnienie testamentu (testamentów), wówczas konieczne będzie ustalenie kręgu spadkobierców powołanych we wszystkich testamentach wraz z ich danymi korespondencyjnymi. Te osoby będą również mogły wziąć udział w postępowaniu i np. starać się podważyć niekorzystny dla nich testament.

Sąd Spadku będzie w toku postępowania o nabyciu spadku oceniał także treść testamentu. Będzie to dotyczyło zarówno znaczenia poszczególnych zwrotów użytych przez spadkodawcę, ale także treści testamentu ustnego. Istnieje także możliwość ustalenia treści testamentu pisemnego, który zaginał lub został utracony.

W ramach tego postępowania Sąd Spadku nie będzie z reguły badał składu majątku spadkowego. W tym postępowaniu Sąd ustala zasady dziedziczenia, a nie to, kto dziedziczy poszczególne przedmioty spadkowe. Od powyższej zasady są dwa wyjątki.

Pierwszy zachodzi wówczas, gdy Sąd będzie orzekał o istnieniu zapisu windykacyjnego. Badanie majątku będzie jednak ograniczone do przedmiotu tego zapisu.

Druga sytuacja, w które Sąd będzie także ustalał skład majątku spadkowego zachodzi w przypadku, gdy w treści testamentu spadkodawca powierzył jednej lub kilku osobom przedmioty wyczerpujące prawie cały spadek. Takie osoby uważa się bowiem w razie wątpliwości za powołane do spadku w takiej w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. Żeby określić wartość tych przedmiotów i odpowiedni stosunek ich wartości, należy ustalić wartość całego majątku spadkowego.

Sąd bada także, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych zostaną jednak przedstawione w kolejnych wpisach.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Dlaczego powinieneś złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Lektura poprzednich wpisów pozwoliła Ci się zorientować co to jest stwierdzenie nabycie spadku oraz kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli jeszcze nie znasz tych zagadnień kliknij linki, które przeniosą Cię do odpowiedniego miejsca. Ten wpis będzie dotyczył tego, co należy umieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Jakie informacje powinieneś umieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Pierwszą informacją jaką należy wskazać, we wniosku to podanie imienia i nazwiska wnioskodawcy, a także adresu do doręczeń. Jeśli wnioskodawca nie ma adresu zamieszkania w Polsce powinien ustanowić pełnomocnika do doręczeń w kraju, albo pełnomocnika procesowego np. adwokata lub radcę prawnego. W takim wypadku wszelka korespondencja z Sądu Spadku będzie kierowana na adres kancelarii.

Drugim elementarnym elementem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest wskazanie osoby zmarłego, daty śmierci oraz jego ostatniego miejsca zamieszkania. Informacja o miejscu zamieszkania jest bardzo istotna. Na jej podstawie Sąd Spadku będzie mógł rozpoznać, czy jest on właściwy wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym zmarłym, czy powinien przekazać sprawę innemu sądowi.

Przeczytaj: Stwierdzenie nabycia spadku – właściwość sądu

Wnioskodawca musi także wskazać imiona i nazwiska, a także miejsca zamieszkania osób, które potencjalnie spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi (tj. pozostałych uczestników postępowania). Obowiązek ten należy wykonać zawsze bez względu na to, czy zmarły np. pozostawił po sobie testament, z którego wnika, że jedynie wnioskodawca będzie po nim dziedziczył.

Zdarza się, że wykonanie tego obowiązku jest znacznie utrudnione np. w przypadku kiedy nie utrzymuje się kontaktu z dalszą rodziną zmarłego, która – w zależności od konkretnego stanu faktycznego – może przecież być powołana do spadku z mocy ustawy (więcej o tym, kto i kiedy jest powołany do spadku z mocy ustawy przeczytasz tutaj.)

W dalszych wpisach wyjaśnię jak powinien postąpić wnioskodawca, w przypadku gdy nie zna adresów lub innych danych pozostałych uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Przeczytaj: Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Dodatkowe elementy wniosku o nabycie spadku

Wnioskodawca powinien w treści wniosku wskazać także, czy – zgodnie ze stanem wiedzy wnioskodawcy – zmarły pozostawił po sobie testament, jeśli tak to gdzie on się znajduje. Jeśli wnioskodawcy nie posiada wiedzy na ten temat, powinien to zaznaczyć w treści wniosku.

Wnioskodawca powinien także wyjaśnić na czym polega jego interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Wyjaśnienie to będzie bardzo skrótowe w przypadku spadkobierców i innych uprawnionych do spadku. Interes prawny takich osób jest oczywisty.

Inaczej będzie  sytuacji, kiedy z wnioskiem będzie występował np wierzyciel spadkobiercy czy spadkodawcy lub współwłaściciel rzeczy wchodzącej w skład spadku.

Należy także wskazać, że wnioskodawca winien także przedstawić dowody na istnienie tego interes prawnego (np.dowody istnienia wierzytelności w stosunku do spadkobiercy lub spadkodawcy).

Najważniejszy element wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – sentencja

Warto również sformułować oczekiwaną przez wnioskodawcę sentencję postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Powinna ona mieć następujące brzmienie:

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek o zmarłym we Wrocławiu w dniu …. Z. K. , ostatnio stale zamieszkałym przy ul. …. we Wrocławiu nabyli na podstawie ustawy syn D.K. oraz córka A.G. po 1/2 części każde z nich.

Wniosek o nabycie spadku – załączniki

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć także dokumenty, pozwalających na stwierdzenie faktów, o których mowa w jego treści. Dokładne wyjaśnienie o jakie dokumenty chodzi będzie zawierał kolejny wpis.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycie spadku

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Pisałem już o tym, o co to jest stwierdzenie nabycia spadku, jakie elementy zawiera oraz jaki sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. O tym wszystkim przeczytasz tutaj. Pisałem też o tym, że sądową procedurę stwierdzenia nabycia spadku rozpoczyna odpowiedni wniosek złożony do właściwego sądu – Sądu Spadku.

Przyszedł czas, żeby wyjaśnić kto może go złożyć.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Przepisy prawa spadkowego tą kwestie regulują dosyć skrótowo. Mianowicie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

Takie sformułowanie na pierwszy rzut oka niewiele wyjaśnia. Jednak na jego podstawie można wskazać sporą ilość grup podmiotów, które mogą z takim wnioskiem wystąpić. Po pierwsze nie powinno budzić wątpliwości, że interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku mają sami spadkobiercy, oraz ich następcy prawni (spadkobiercy spadkobierców).

Należy także przyjąć, że interes prawny z wystąpieniem z takim wnioskiem ma także osoba uprawniona do zachowku. Co więcej złożenie przez taką osobę wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku.

Oprócz tego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą wystąpić także wierzyciele spadkodawcy (brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powoduje, że nie mogą oni sądownie dochodzić swoich wierzytelności), a także wierzyciele spadkobiercy (którzy w braku tego postanowienia nie mogą zaspokoić wierzytelności przysługujących im wobec spadkobiercy z odziedziczonego przez niego majątku spadkowego).

Taki wniosek może również zostać skutecznie złożony m.in. przez wykonawcę testamentu, zapisobierców, nabywców spadku lub udziału w nim, kuratora spadku, współwłaścicieli przedmiotów wchodzących w skład spadku .

Należy wskazać, że powyżej jeśli dana osoba wykaże, że ma interes prawny we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, to złożony przez nią wniosek zostanie przyjęty przez Sąd Spadku, co spowoduje skuteczne rozpoczęcie dalszej procedury. W orzecznictwie sądowym co jakiś czas pojawiają się nowe grupy tych podmiotów, które w określonych konfiguracjach faktycznych uzyskują prawo do wszczęcia takiego postępowania.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Stwierdzenie nabycia spadku

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to urzędowy dowód na to, że spadkobierca posiada uprawnienia do spadku. Takim dowodem możesz potwierdzić swoje prawa do majątku spadkowego danej osoby np. przed:

  • bankiem chcąc wypłacić środki pieniężne zgromadzone na rachunku spadkodawcy,
  • notariuszem lub kupującym, kiedy zamierzasz sprzedać nieruchomość należącą do spadku,
  • urzędem komunikacji chcąc przerejestrować na siebie odziedziczony samochód,
  • dłużnikiem spadkodawcy, gdy chcesz odebrać wierzytelność wchodzącą w skład spadku,
  • spółdzielnią mieszkaniową, otwartym funduszem emerytalnym, sądem, właściwą gminą i wieloma innymi instytucjami czy osobami.

Taki dowód jest również przydatny w sprawie o zachowek.

Poniżej wyjaśnię Ci kilka podstawowych rzeczy, które powinieneś wiedzieć, jeśli interesujesz się nabyciem spadku. Wskażę Ci również inne artykuły, w których dzielę się swoim bogatym doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia spraw spadkowych. Jestem pewny, że znajdziesz tam wiele przydatnych informacji.

Jaki dokument potwierdza nabycie spadku?

Swoje prawa do spadku możesz potwierdzić legitymując się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po danym spadkobiercy. Oprócz tego takie postanowienie wskazuje zakres Twoich uprawnień tzn. wyjaśnia, czy spadek po danym spadkobiercy został nabyty w całości czy w części oraz czy tylko Ty sam jesteś spadkobiercą, czy też dziedziczysz razem z innymi osobami.

Taką samą moc jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jednak o tym dokumencie opowiem Ci w innym wpisie.

Jak uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Żeby uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku musisz rozpocząć odpowiednią procedurę przed sądem, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz czytając poniższe wpisy:

Przed wydaniem postanowienia sąd spadku musi przeprowadzić rozprawę. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda rozprawa o nabycie spadku, przeczytaj:

Sądem, który może wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jest co do zasady sąd, w okręgu którego zmarły miał swoje ostatnie miejsce zamieszkania. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Jeśli interesuje Cię ten temat – przeczytaj: Sądowe stwierdzenie nabycia spadku – właściwość sądu.

Treść stwierdzenia nabycia spadku

W treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wskazuje m.in. spadkobierców zmarłego. Osoby te wymienione są z imienia i nazwiska, a z reguły również podany jest stopień pokrewieństwa.

Sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazuje również na jakiej podstawie został nabyty spadek (testamentu, czy ustawy), a także – co bardziej istotne – w jaka część spadku przysługuje poszczególnym spadkobiercom. Gdy spadkobierców jest kilku sąd wskazuje tę część odpowiednim ułamkiem. Sentencja postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wygląda z reguły w następujący sposób:

Sąd postanawia stwierdzić, że spadek po K.K., zmarłej dnia 19 marca 2013 roku we Wrocławiu., ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. (…) na podstawie ustawy nabyli synowie A. K. i F. K. w 1/2 części każdy z nich;

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu.

Pamiętaj, że kiedy uzyskasz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku musisz szybko dopełnić formalności podatkowych. Więcej o tym we wpisie – Podatek od spadku

Udało mi się Ciebie zainteresować? Przeczytaj również:

A może w Twoim wypadku wystarczy poświadczenie dziedziczenia? Więcej: Poświadczenie dziedziczenia

Zachęcam Cię do to pobrania bezpłatnego raportu z zestawieniem tych dwóch sposobów potwierdzenia praw do spadku.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Czy zawsze trzeba załatwiać formalności związane z nabyciem spadku?

Kiedy nabywam prawa do spadku?

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego spadkobiercy nabywają spadek w chwili śmieci spadkodawcy (chwila ta określana jest jako „otwarcie spadku”). Nie trzeba zatem dokonywać żadnych formalności, żeby stać się właścicielem praw wchodzących w skład spadku.

Nie ma też sytuacji, w której majątek spadkowy będzie pozbawiony właściciela, bo w chwili otwarcia spadku tym właścicielem spadku stają się spadkobiercy. Co jeśli nie ma spadkobierców? Zawsze są spadkobiercy.

Przeczytaj: Dziedziczenie ustawowe

Czy mam obowiązek załatwiać formalności spadkowe?

Nie ma wymogu, aby po śmierci zmarłego prowadzić jakiekolwiek postępowania spadkowe, czy załatwiać jakiekolwiek formalności. Jedynym problemem jest to, że bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania spadkobiercy nie będę mieli formalnego dowodu na to, że są spadkobiercami i właścicielami określonych przedmiotów majątkowych. Nie zawsze jednak taki dowód jest potrzebny.

Kiedy warto załatwić formalności spadkowe?

Konieczność prowadzenia postępowania spadkowego zależy od składu majątku zmarłego. Jeśli w skład tego majątku wchodzą ruchomości lub pieniądze w gotówce, to spadkobiercy mogą podzielić się między sobą tymi przedmiotami oraz pieniędzmi, a żadne inne formalności (poza podatkowymi) nie są potrzebne.

Należy jednak wskazać, że w przypadku niektórych ruchomości oraz wszystkich nieruchomości taki nieformalny podział nie będzie wystarczający.

Samochód, który będzie zarejestrowany na zmarłego, będzie niemożliwy do zarejestrowania na kogoś innego bez umowy sprzedaży lub przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Bez takiego postępowania w księdze wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku, jako właściciel będzie figurował zmarły, a bez dokonania odpowiednich formalności nikt inny nie zostanie wpisany do tej księgi jako właściciel. Sprzedaż takiej nieruchomości będzie zatem w praktyce niemożliwa.

Należy także wskazać, że w niektórych przypadkach, np. gdy majątek spadkowy jest zadłużony, spadkobiercy będą zainteresowani w tym, aby taki spadek odrzucić. Również w takim wypadku niezwłoczne podjęcie działań celem dopełnienia formalności związanych ze spadkiem jest wskazane.

Jeśli jednak już zdecydowałeś, że chcesz załatwić wszystkie formalności związane ze spadkiem zachęcam Cię do przeczytania następujących wpisów:

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Top