Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
Sprawy spadkowe - przedawnienie, terminy

Sprawy spadkowe – przedawnienie, terminy

Terminy na dokonanie określonych czynności są w prawie bardzo ważne. W zależności od konkretnego uprawnienia czy roszczenia upływ niektórych terminów może :

  • spowodować definitywną utratę określonych uprawnień (np. możliwości żądania stwierdzenia nieważności testamentu)
  • doprowadzić do przedawnienia roszczenia, co oznacza, że zobowiązany będzie mógł uchylić się od jego zapłaty (patrz np. Przedawnienie roszczenia o zachowek)
  • nie wywołać żadnych konsekwencji.

Zachęcam do lektury:

Możliwość żądania działu spadku – nie przedawnia się

Możliwość żądania wydania postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzenia protokołu poświadczenia dziedziczenia – nie przedawnia się. Wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia jest możliwie po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. (art. 1026 k.c.)

Uprawnienie małżonka i innych bliskich spadkodawcy osób, które zamieszkiwały z nim do dnia jego śmierci do korzystania z mieszkania i urządzenia domowego w dotychczasowym zakresie – 3 miesiące od otwarcia spadku (art. 923 k.c.)

Wpis do rejestru fundacji ustanowionej w testamencie, celem nabycia statusu spadkobiercy – dwa lata od ogłoszenia testamentu (art. 927 k.c.)

Żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia – rok od dnia, w którym żądający dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. ( art. 929 k.c.)

Uprawnienie do żądania wyłączenia od dziedziczenia małżonka wobec którego spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione – sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku (art. 940 k.c.)

Powołanie się na nieważność testamentu – do trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, nie później niż w ciągu dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 k.c.)

Termin na spisanie treści testamentu ustnego przez świadka – rok od złożenia oświadczenia spadkodawcy (art. 952 k.c.)

Termin na potwierdzenie treści testamentu ustnego w razie niespisania jego treści – 6 miesięcy od otwarcia spadku (art. 952 k.c.)

Utrata mocy testamentu szczególnego – 6 miesięcy od ustania okoliczności uzasadniających niezachowanie formy testamentu zwykłego (art. 955 k.c.)

Termin przedawnienia roszczenia z tytułu zapisu – 5 lat od dnia kiedy zapis stał się wymagalny (art. 981 k.c.)

Termin, po upływie którego obliczając zachowek nie doliczamy do spadku darowizn uczynionych na rzecz spadkobierców albo uprawionych do zachowku – 10 lat od dokonania darowizny (art. 994 k.c.)

Termin, od którego obliczając zachowek dla zstępnego doliczamy do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę – 299 dni przed urodzeniem się zstępnego (994 k.c.)

Przedawnienie roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku – 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń – 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanego od spadkodawcy zapisu windykacyjnego – 5 lat od otwarcia spadku (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny – 5 lat od otwarcia spadku (art. 1007 k.c.)

Termin na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku – 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (1015 k.c.)

Termin na żądanie przez wierzyciela uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne – 6 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, nie dłużej niż 3 lata od odrzucenia spadku. (art. 1024 k.c.)

Ustanie solidarnej odpowiedzialności współspadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe – do chwili działu spadku (art. 1034 k.c.)

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top