Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

adwokat prawo spadkowe

Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Dlaczego powinieneś złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Lektura poprzednich wpisów pozwoliła Ci się zorientować co to jest stwierdzenie nabycie spadku oraz kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli jeszcze nie znasz tych zagadnień kliknij linki, które przeniosą Cię do odpowiedniego miejsca. Ten wpis będzie dotyczył tego, co należy umieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma terminu, który ogranicza możliwość wystąpienia z takim wnioskiem. Nie ma tutaj żadnego przedawnienia. Możesz to zrobić bezpośrednio po śmierci spadkodawcy bądź wiele lat później. Często Klienci zwracają się do mnie z wątpliwościami, czy trzeba odczekać 6 miesięcy, żeby wystąpić z takim wnioskiem. To nie jest prawda. Po prostu przed upływem tego terminu sąd nie może wydać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, chyba, że wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Pamiętaj jednak, że sądy działają powoli i z reguły na pierwszą rozprawę czeka się kilka miesięcy, więc z reguły zanim sąd przygotuje się do wydania takiego postanowienia, ten 6 miesięczny termin zdąży upłynąć.

Jakie informacje powinieneś umieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Pierwszą informacją, którą powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to podanie imienia i nazwiska wnioskodawcy, a także adresu do doręczeń. Jeśli Ty składasz taki wniosek, to Ty jesteś wnioskodawcą.

Jeśli jako wnioskodawca nie masz adresu zamieszkania w Polsce powinieneś ustanowić pełnomocnika do doręczeń w kraju (np. kogoś z rodziny), albo pełnomocnika procesowego np. adwokata lub radcę prawnego. W takim wypadku wszelka korespondencja z Sądu Spadku będzie kierowana na adres wskazanego przez Ciebie członka rodziny lub kancelarii prawnej, która będzie Cię reprezentować. To ważne, bo jeśli podasz swój adres zagraniczny, to wtedy sprawa będzie trwała bardzo długo (spotkałem się z przypadkami, w których list z sądy wysłany do osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych został doręczony 12 miesięcy po jego wysłaniu).

Drugim elementarnym elementem wniosku w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest wskazanie osoby zmarłego, daty śmierci oraz jego ostatniego miejsca zamieszkania. Informacja o miejscu zamieszkania jest bardzo istotna. Na jej podstawie sąd rejonowy, czyli Sąd Spadku będzie mógł rozpoznać, czy jest on właściwy wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym zmarłym spadkodawcy, czy powinien przekazać sprawę innemu sądowi.

Przeczytaj: Stwierdzenie nabycia spadku – właściwość sądu

Wnioskodawca musi także wskazać imiona i nazwiska, a także miejsca zamieszkania osób, które potencjalnie spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi (tj. pozostałych uczestników postępowania). Obowiązek ten należy wykonać zawsze bez względu na to, czy zmarły np. pozostawił po sobie testament, z którego wnika, że jedynie wnioskodawca będzie po nim dziedziczył.

Zdarza się, że wykonanie tego obowiązku jest znacznie utrudnione np. w przypadku kiedy nie utrzymuje się kontaktu z dalszą rodziną zmarłego, która – w zależności od konkretnego stanu faktycznego – może przecież być powołana do spadku z mocy ustawy (więcej o tym, kto i kiedy jest powołany do spadku z mocy ustawy przeczytasz tutaj.)

W dalszych wpisach wyjaśnię jak powinien postąpić wnioskodawca, w przypadku gdy nie zna adresów lub innych danych pozostałych uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Przeczytaj: Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Dodatkowe elementy wniosku o nabycie spadku

Wnioskodawca powinien w treści wniosku wskazać także, czy – zgodnie ze stanem wiedzy wnioskodawcy – zmarły pozostawił po sobie testament, jeśli tak to gdzie on się znajduje. Jeśli wnioskodawcy nie posiada wiedzy na ten temat, powinien to zaznaczyć w treści wniosku.

Wnioskodawca powinien także wyjaśnić na czym polega jego interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Wyjaśnienie to będzie bardzo skrótowe w przypadku spadkobierców i innych uprawnionych do spadku. Interes prawny takich osób jest oczywisty.

Inaczej będzie  sytuacji, kiedy z wnioskiem będzie występował np. wierzyciel spadkobiercy czy spadkodawcy lub współwłaściciel rzeczy wchodzącej w skład spadku.

Należy także wskazać, że wnioskodawca winien także przedstawić dowody na istnienie tego interes prawnego (np. dowody istnienia wierzytelności w stosunku do spadkobiercy lub spadkodawcy).

Najważniejszy element wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – sentencja

Warto również sformułować oczekiwaną przez wnioskodawcę sentencję postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Powinna ona mieć następujące brzmienie:

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek o zmarłym we Wrocławiu w dniu …. Z. K. , ostatnio stale zamieszkałym przy ul. …. we Wrocławiu nabyli na podstawie ustawy syn D.K. oraz córka A.G. po 1/2 części każde z nich.

Wniosek o nabycie spadku – załączniki

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć także dokumenty, pozwalających na stwierdzenie faktów, o których mowa w jego treści. Pamiętaj, żeby złożyć do sądu rejonowego (Sądu Spadku) odpis aktu zgonu spadkodawcy. Chodzi oczywiście o dokument z Urzędu Stanu Cywilnego.

Do takiego wniosku powinieneś dołączyć także akty urodzenia wszystkich osób biorących udział w postępowaniu (czyli wszystkich spadkobierców, a także osób, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny), a także – w przypadku każdej zamężnej kobiety oraz małżonka spadkodawcy – musisz dołączyć odpis aktu małżeństwa.

Jeśli osoba, która należy do kręgu spadkobierców ustawowych nie żyje (np. syn spadkodawcy), a osoba ta miała dzieci, które biorą udział w postępowaniu należy załączyć również jej akt zgonu, a także odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Powinieneś załączyć także odpis testamentu (jeśli był sporządzony w formie aktu notarialnego) lub jego oryginał (w przypadku testamentu pisemnego) bądź też wskazać, gdzie taki testament wg Twojej wiedzy się znajduje. Pamiętaj, że chodzi o wszystkie testamenty, które kiedykolwiek sporządził i pozostawił spadkodawca, nawet te przez niego odwołane. To sąd w toku postępowania będzie badał, czy odwołanie takie odwołanie było skuteczne.

Jeśli dysponujesz oświadczeniami o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wyrokiem stwierdzającym niegodność dziedziczenia lub umową o zrzeczeniu się dziedziczenia po spadkodawcy, również powinieneś załączyć je do wniosku.

Pamiętaj także o tym, że złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie. Więcej na temat jej wysokości oraz możliwych sposobów jej zapłaty przeczytasz w tym wpisie (Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – opłaty). Dowód potwierdzenia wniesienia odpowiedniej opłaty powinien być załącznikiem do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

JAK MOGĘ TOBIE POMÓC?

adwokat poznań prawo spadkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku